ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය කාර්ය මණ්ඩලයේ ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීමත් වඩා කාර්යක්ෂම මහජන සේවයක් ලබා දීම සදහාත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී 2018 - 06 - 08 දින මෙම කයිසෙන් පුහුණු වැඩසටහන පවත්වන ලදී.

 

News & Events

04
Feb2019
Colombo District Gramashakthi Programe - 2018

Colombo District Gramashakthi Programe - 2018

  The colombo district gramashakthi national programe...

28
Sep2018
Kduwela Diyawala Divisional Literature Art Event

Kduwela Diyawala Divisional Literature Art Event

Kaduwela Divisional Literature Art Event - 2018...

Scroll To Top