ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය කාර්ය මණ්ඩලයේ ඵලදායිතාව වර්ධනය කිරීමත් වඩා කාර්යක්ෂම මහජන සේවයක් ලබා දීම සදහාත් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය ශ්‍රවණාගාරයේදී 2018 - 06 - 08 දින මෙම කයිසෙන් පුහුණු වැඩසටහන පවත්වන ලදී.

 

News & Events

28
Sep2018
Udakala Gamak

Udakala Gamak

The Opening ceremony of “UDAKALA GAMAK” housing...

28
Sep2018
Piritha Pinkama

Piritha Pinkama

Piritha Pinkama was held at office main...

Scroll To Top