අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

04
පෙබ2019
Colombo District Gramashakthi Programe - 2018

Colombo District Gramashakthi Programe - 2018

  The colombo district gramashakthi national programe...

28
සැප්2018
Kduwela Diyawala Divisional Literature Art Event

Kduwela Diyawala Divisional Literature Art Event

Kaduwela Divisional Literature Art Event - 2018...

28
අගෝ2017
කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුනි...

28
අගෝ2017
කයිසෙන් පුහුණු වැඩසටහන

කයිසෙන් පුහුණු වැඩසටහන

     ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය කාර්ය මණ්ඩලයේ...

Scroll To Top