අප සපයන සේවාවන්...

ඔබේ අවශ්‍යතාව අනුව අදාළ කාණ්ඩය වෙත පිවිස පරීක්ෂා කර බලන්න. ඔබ සොයන තොරතුරු එහිදී සොයා ගැනීමට නොහැකි වූයේ නම්, අප ඇමතීමට කාරුණික වන්න.

අප අමතන්න

News & Events

28
සැප්2018
Udakala Gamak

Udakala Gamak

The Opening ceremony of “UDAKALA GAMAK” housing...

28
සැප්2018
Piritha Pinkama

Piritha Pinkama

Piritha Pinkama was held at office main...

28
අගෝ2017
කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018

කඩුවෙල ප්‍රාදේශීය සම්බන්ධීකරණ කමිටු රැස්වීම 2018 ජුනි...

28
අගෝ2017
කයිසෙන් පුහුණු වැඩසටහන

කයිසෙන් පුහුණු වැඩසටහන

     ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලීය කාර්ය මණ්ඩලයේ...

Scroll To Top